Skip links

Main Content

ONCO+: voor- en nazorg bij kanker

Gepaste zorg voor mij?

Begeleiding

http://Voortraject

Voortraject

In het voortraject meldt u uzelf of laat u zich aanmelden door uw specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde voor oncologische revalidatie.

http://Intake

Intake

Vervolgens wordt, er binnen een week, een intake gesprek gepland met u, mensen uit uw directe sociale omgeving en uw huidige zorgverleners en behandelaren. Deze intake wordt uitgevoerd door de zorgcoördinator en samen met u kijkt zij naar uw klachten, wensen en mogelijkheden.

http://Behandelplan%20opstellen

Behandelplan opstellen

Het ONCO+team stelt binnen 10 werkdagen een behandelplan voor korte en lange termijn op. Dat behandelplan is gericht op de volgende disciplines en alle mogelijke dwarsverbanden: - geriatrie - psychologie - fysiotherapie/ergotherapie/logopedie - wondbehandeling (intern en extern) - voedingsbegeleiding Er wordt vervolgens een afspraak (indien wenselijk bij u thuis) gemaakt om het plan te bespreken met u (en eventueel uw familie) en zo goed mogelijk af te stemmen op uw situatie. We overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat u kunt oefenen en wat voor hulpmiddelen u nodig hebt.

http://Behandeling

Behandeling

Hierna start het behandeltraject waar in het plan een duidelijk behandeldoel geformuleerd wordt met een tijdspad. Afhankelijk van de complexiteit van zorgvraag en de mate waarin er ook op medisch vlak gekeken moet worden naar de patiënt neemt de zorgcoördinator de regie gedurende deze behandelfase. Waar het kan werken we digitaal om de patiënt en familie zo min mogelijk te belasten.

http://Resultaat

Resultaat

Nadat de doelstellingen behaald zijn, volgt er een ‘ontslag’ na een gedegen multidisciplinaire evaluatie met een risico-inventarisatie voor recidivering. Er volgt een ontslaggesprek met patiënt en betrokkenen. De huisarts (en eventuele andere betrokken specialisten) krijgen een schriftelijke ontslagbrief van het gevolgde traject met hierin eventuele conclusies en adviezen die gegeven werden.

Elke behandeling start met een intake en eindigt standaard na drie maanden met een ontslag rapportage inclusief een risicoanalyse op herhaling en langetermijn (behandel)effecten.

De behandelingen van ONCO+ kennen fysieke contactmomenten met patiënten en hun omgeving, maar ook begeleiding op afstand (digitaal), waarbij zelfmanagement centraal staat. Er is voortdurend overleg met de behandelende medici en de "kuur" wordt steeds aangepast aan de feiten.

Het doel van alle behandelingen van ONCO+ komt overeen met die van de patiënt: op verantwoorde wijze weer zo goed en snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

Contact